X

راهنمای بیماران کرونا

راهنمای بیماران کرونا

رعایت نکات عمومی
.1 آداب سرفه و عطسه کردن را رعایت نموده و از دستمال یا آرنج خود استفاده نمایید.
.2هنگام سوارشدن در آسانسور از ماسک استفاده نمایید وبا توجه به احتمال آلودگی دکمه آسانسور بهتر است از انگشت دست استفاده نشود ودرصورت لمس، دست ضدعفونی شود.
3.  بعد از تماس با حیوانات، شستن دستها با آب و صابون الزامیست.
4. دمنوش ها و ریشه وسمه یا بخور سرکه تاثیري برکرونا ندارد.
5. تخم مرغ ،شیر وانواع گوشت ها را بطور کامل بپزید.
6. لمس اشیاي آلوده وتماس دست با چشم دهان و بینی میتوانند سبب انتقال عفونت شود. پس از لمس اشیاء که احتمال آلودگی دارند حتما دستهاي خود را با آب و صابون شسته و با محلول ضدعفونی کنید.
7.  میوه و سبزي را بامحلول هاي مخصوص ضدعفونی سبزیجات (قابل تهیه ازداروخانه) ضدعفونی نمایید.


راهنمای بیماران کرونا پس از ترخیص بیمارستان

 

روشهاي ضدعفونی و ویروس زادیی قابل اجرا در خانه
ویروس نسبت به اشعه ماوراء بنفش و گرما حساس است.
30 دقیقه دماي 56 درجه سانتیگراد،الکل 70 درصد،وایتکس وسایر حلال هاي چربی همگی می توانند به طورموثر ویروس را نابود کنند.
طریقه آماده کردن الکل 70 درصد:
براي تبدیل الکل 96 درصد به 70 درصد : سه لیوان الکل
و یک لیوان آب جوشیده خنک را با هم مخلوط کرده و با مقداري گلیسیرین براي ضدعفونی دست استفاده نمایید.
بهتر است بصورت روزانه تهیه گردد.


طریقه آماده کردن وایتکس جهت ضد عفونی:
1 لیتري تمیز آب یا نوشابه تهیه کرده(یک بطري خالی  5به اندازه 30 سی سی وایتکس خانگی داخل بطري ریخته و آن را با آب سرد معمولی پر نمایید.)(یا به ازاي هر لیترآب سرد 20 سی سی وایتکس استفاده شود.(براي ضدعفونی سطوح و وسایل غیر حساس استفاده شود.)
محلول مورد نظر باید 10 دقیقه برروي سطوح باقی بماند
و در صورت لزوم بعد شسته شود.
محلول ساخته شده صرفا براي 24 ساعت قابل استفاده است.

 

هدف از قرنطینه خانگی

قرنطینه جسمی و فیزیکی ،ممانعت از توقف و رفت وآمد بیمار در جامعه ، جلوگیري ازبروز مبتلایان نسل دوم و سوم است.
تا زمانی که شمار زیادي ناقل بدون عوارض یا بیمار بالقوه وجود داشته باشد ، قرنطینه خانگی به عنوان یک انتخاب مهم،می تواند راه حل مشکلی باشد که نهادهاي درمانی نمی توانند آن را حل کنند.


چه افرادي لازم است که در قرنطینه خانگی بمانند؟
- افرادي که طی 14 روزگذشته به شهر هاي آلوده سفرکرده باشند.
- افرادي که طی 14 روز گذشته ، با افراد مشکوك به این بیماري ارتباط نزدیک داشته اند.
- افراديکه پس از بهبودي از بیمارستان ترخیص شده اند.
اگر افراد فوق ، علایم مشکوك در مورد ابتلا به کووید19را نشان دادند و یا پس از بهبودي از بیماري کروناترخیص شده اند باید خود را در خانه قرنطینه کرده و درصورت بروز علایم مشکوك به پزشک مراجعه کنند.


چگونگی قرنطینه در خانه
فرد قرنطینه باید در اتاق جداگانه و با تهویه مناسب زندگی کند.
اعضاي خانواده باید در اتاق مجزا زندگی کنند.
محدوده فعالیت فرد قرنطینه شده ومحدوده مشترك با سایر اعضاي خانواده به حداقل برسد به
ویژه از صرف غذا کنار فرد بیمار خودداري شود.
لوازم شخصی وسرویس بهداشتی وملحفه مجزا باشد.
از ملاقات فرد قرنطینه شده پرهیز شود.

 

مراقبت(پرستار بیمار):
تعیین یک فرد سالم و فاقد بیماري مزمن براي پرستاري از فرد قرنطینه شده.
پرستار باید هنگام حضور در اتاق فرد قرنطینه شده ماسک بزند.
پرستار پس از تماس مستقیم با فرد قرنطینه شده یا ورود به اتاق قرنطینه،لزوما باید بهداشت دستهاي خود را رعایت کند ودستها را با آب و صابون بشوید.


ویروس زدایی:
هرروز با استفاده از ماده ضدعفونی کننده لوازم اتاق خواب، روشویی و دستشویی را ضدعفونی کنید.
براي جلوگیري از انتشار آلودگی،ملحفه،لباس و رختخواب فرد قرنطینه شده را با آب گرم60تا90 درجه و موادشوینده خانگی به صورت جداگانه بشویید.
براي انجام این کار حتما دستکش استفاده شود وقبل وبعد از آن دست ها به خوبی شسته شود.


امحا زباله:
براي دفع ترشحات تنفسی،ادرار یا مدفوع فرد قرنطینه شده باید از دستکش یکبار مصرف استفاده شود. پسماند فرد قرنطینه باید درکیسه اي جداگانه و در سطل زباله جداگانه قرارداده شود.
هنگام کشیدن سیفون و شستشوي سرویس بهداشتی درب آن را حتما ببندیم.
اشیاي آلوده و مرتبط با بیمار(دستمال،دستکش،ماسک باید در اتاق بیمارجمع آوري شوند، علامتگذاري شده و دور ریخته شود.
ظروف غذاخوري فرد قرنطینه شده باید علامتگذاري شود.  نیازي به دور ریختن ظروف استفاده شده نمی باشد و کافیست بعد از استفاده با آب و موادشوینده شسته شود.

 

استاندارد هاي خروج از قرنطینه:
اگر بعد از 14 روز علایمی از بیماري در فرد قرنطینه شده مشاهده نشد،فرد می تواند منطقه قرنطینه را ترك کند.
در صورت وجود علایم مرتبط با بیماري به پزشک مراجعه کند.


چه زمانی از ماسک استفاده شود؟
1. هنگام پرستاري از بیمار مشکوك به کرونا
2. در مکانهاي عمومی شلوغ یا سرپوشیده
3. زمان استفاده از وسایل نقلیه عمومی
4.  یا خود شما بیمار یا مشکوك به کرونا باشید ماسک مصرفی براي بیمار و یا مصرف عادي vروزانه ماسک ساده پزشکی میباشد.
زمان مراقبت از بیمار با عفونت کرونایی ماسکN95 v باید استفاده شود.

 

درباره بیمارستان
پروژه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تخت جمشید در سال 1383 و با ظرفیت 150 تخت (ویژه و بستری) در زیر بنایی معادل 12000 متر مربع در دو بلوک مرتبط به هم آغاز گردید. در سال 1393 مراحل نهایی پروژه به پایان رسیده وبیمارستان مورد بهره برداری قرار گرفته است.
دی ان ان