X

دفتر پرستاری

خدمات بالینی / کلینیک ها / دفتر پرستاری
دفتر پرستاری

 موقعیت مکانی: طبقه سوم بال جنوبی و طبقه اول بال شمالی
شماره تماس مستقیم : 32119170

 

سوپروایزر آموزشی : ناهید کنعانی ( مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری )
سوپروایزر بالینی : مریم نقره چافی ( مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری )
سوپروایزر بالینی : ناهید اوجاقزاده ( مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری )
سوپروایزر بالینی : سعید سیاوشی ( مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری )
سوپروایزر بالینی : نگار زرین نگار ( مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری )
سوپروایزر کنترل عفونت : سارا عبدلی ( مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری )
کارشناس مسئول ایمنی بیمار : مهران نفر ( مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری )


شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

1- تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت , میان مدت , بلند مدت )
2- تعیین نیازهای آموزشی( مددجویان, خانواده ایشان و ملاقات کنندگان, جامعه ،رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)
3- اولویت بندی نیازهای آموزشی
4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
5- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها
6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
7- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی , خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
8- پیشنهاد تهیه کتب , مجلات , جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
9- تشکیل کمیته آموزشی , پژوهشی پرستاری
10- هماهنگی, همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
11- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
12- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیاز سنجی آموزشی
13- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت , در امر آموزش
14- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
15- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس , جزوه/ پمفلت و .........)
16- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
17- هدایت و آموزش کارکنان در راستای


الف – حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی


ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات


ج – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
18- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
19- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات , پوستر ها , فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
20- ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
21- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
22- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
23- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق :
- کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
- بررسی رضایت مندی مدد جویان
- بررسی رضایت مندی کارکنان
24- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف ) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
25- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
26- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
27- ارائه برنامه بودجه ای سالانه آموزشی بیمارستان


شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت

1- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایز آموزشی
4- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود
5- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
6- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
7- نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پی گیری اثر بخشی آموزشی
8- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
9- تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی باهمکاری کمیته کنترل عفونت
10- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحد های بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
11- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
12- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص , تحقیق , کنترل عفونت در همه گیری های بیمارستانی
13- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی


شرح وظایف سرپرست پرستاری (سوپروایزر در گردش یا عصرو شب )

1- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات بیمارستان
2- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین
3- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری و مامایی
4- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان, مددجویان ، خانواده ایشان و جامعه
5- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مددجویان
6- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط
7- ایجاد هماهنگی بین واحد های مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحد های ذیربط
8- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری ( مربوط به کارکنان , مددجویان , محیط و ......) اقدام جهت حل آنها
9- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها و نیازها در واحدها و شیفت های مختلف
10- هماهنگی ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم ما بین افراد
11- شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روش های موثرترخدمات پرستاری و مامایی
12- شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری( آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، نظارت و ارزشیابی ،رفاهی ، توانبخشی و ......)بنا به صلاحدید
13- تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها (تامین نیروی انسانی ، تجهیزات ، امکانات و ........)
14- هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی
15- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری ، رعایت ضوابط کاری ، اخلاقی و ......طرح انطباق امور با موازین شرع)
16- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزارمناسب ( چک لیست و ........)
17- بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
18- هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبت ها
19- ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان پرستاری ، کمک و حمایت از آنها
20- مشارکت و همکاری در جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری و مامایی شامل: آشناسازی کارکنان جدیدالورود با مقررات ، خط مشی ها ، شرح وظایف و .......
21- ثبت حوادث ، وقایع غیر مترقبه ، آمار ( بیماران بد حال ، پذیرفته شده ، ترخیصی ، فوت شده و .........) و گزارش به مافوق
22- مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق : عملکرد ، رفتارهای شغلی و اخلاقی
23- همکاری و مشـــــارکت در ارزشیابی اثر بخشی خـــدمات از طریق : حسابرسی کیفی ـ بررسی رضایتمندی مددجویان ـ بررســـی رضایت مندی کارکنان
24- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری
25- همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط مشی های مدون ، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
26- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات و داروها در واحدهای پرستاری و مامایی
27- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری

دی ان ان